Privacy Policy

t Gezondheidshuysje, gevestigd aan Regentiestraat 38

BE-9100 Sint-Niklaas, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.gezondheidshuysje.be

Regentiestraat 38

BE-9100 Sint-Niklaas

+32491 25 28 43

Sophia De Cock is de Functionaris Gegevensbescherming van ‘t Gezondheidshuysje Hij/zij is te bereiken via info@gezondheidshuysje.be

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

‘t Gezondheidshuysje verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

t Gezondheidshuysje verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheid

Deze gegevens zijn nodig om bepaalde diensten correct te kunnen uitvoeren, voor uw veiligheid en gezondheid, en om te handelen conform wettelijke bepalingen.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

t Gezondheidshuysje verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– t Gezondheidshuysje analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– t Gezondheidshuysje volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

– t Gezondheidshuysje verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

t Gezondheidshuysje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

2 kalenderjaren

t Gezondheidshuysje verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. t Gezondheidshuysje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

t Gezondheidshuysje deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens t Gezondheidshuysje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt t Gezondheidshuysje jouw persoonsgegevens aan andere derden , indien dit strikt noodzakelijk is. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

[VIVIUM  Verzekeringsmaatschappij, maatschappelijke zetel : Koningstraat 151 – 1210 Brussel jurisdictie Brussel , gegevens nodig voor opmaak polis lichamelijke klachten zoals

Naam + voornaam, adres, telefoonnr, emailadres, geboortedatum, gegevens verstrekt door klant zoals gezondheidstoestand en opsomming lichamelijke klachten.

D’Hooge3 Brokers, verzekeringsmakelaar, maatschappelijke zetel : Heistraat 121 – 9100 Sint-Niklaas

Jurisdictie Sint-Niklaas, gegevens nodig voor opmaak polis lichamelijke schade zoals

Naam + voornaam, adres, telefoonnr, emailadres, geboortedatum, gegevens verstrekt door klant zoals gezondheidstoestand en opsomming lichamelijke klachten.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

’t Gezondheidshuysje gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. ’t Gezondheidshuysje gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Bijvoorbeeld Google Analytics en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar ]

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Vitala of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

‘t Gezondheidshuysje levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal ‘t Gezondheidshuysje de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

’t Gezondheidshuysje kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via bovenvermeld e-mailadres.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. ’t Gezondheidshuysje geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

‘t Gezondheidshuysje kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

‘t Gezondheidshuysje verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Sint-Niklaas bevoegd.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@gezondheidshuysje.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy  ’t Gezondheidshuysje zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

’t Gezondheidshuysje wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

‘t Gezondheidshuysje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gezondheidshuysje.be